Disclaimer

Právní jednání Artesa, spořitelní družstvo (dále jen „Družstvo“) podléhá následujícím omezením:

1. Reklamní sdělení Družstva slouží pouze pro informační účely a nejsou návrhem na uzavření smlouvy.
2. Družstvo si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná interní schválení v rámci Družstva.
3. Pokud Družstvo nestanovilo nebo nebylo ujednáno jinak, Družstvo právně jedná jen v písemné formě a jednání v jiné formě Družstvo nezavazuje.
4. Družstvo vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s jakýmkoli dodatkem či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem či odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí nabídky.

Družstvo poskytuje informace a rady výhradně na základě podkladů dostupných Družstvu ke dni poskytnutí příslušné informace či rady a nepřebírá odpovědnost za ovlivnění poskytnuté informace či rady okolnostmi, které nemohlo zjistit ani při vynaložení odborné péče nebo které nastaly až po poskytnutí takové informace či rady.