Stanovy

Stanovy Artesy, spořitelního družstva byly vytvořeny v souladu se zákonem č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, a dále s doplněním zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Ve stanovách je specifikován obchodní název, sídlo, předmět podnikání, podmínky členstv, práva a povinnosti členů a volených orgánů, podmínky hospodaření a způsob zajištění, podmínky poskytování peněžních služeb, jakékoli změny (např. splynutí, sloučení, rozdělení, zrušení, likvidace) a finanční řád.