Etický kodex

Čl. I - Preambule

  1. Účelem etického kodexu je:
    1. stanovit žádoucí standardy chování družstevních záložen a jejich pracovníků a informovat o nich veřejnost a posilovat tak důvěru veřejnosti ke službám nabízeným družstevními záložnami,
    2. napomáhat prosazování a rozvoji korektních vztahů v peněžním družstevnictví a přispět tak k jeho zdravému rozvoji.
  2. Etický kodex je v tomto smyslu dokumentem vymezujícím zásady chování družstevních záložen, jejich představitelů a pracovníků. Etické normy v něm obsažené navazují na platné právní normy, předpokládají nejen jejich plnění, ale stanoví i náročnější požadavky, než jaké vyplývají z právního řádu.
  3. Pro účely tohoto kodexu se za představitele družstevní záložny považuje člen představenstva, úvěrové nebo kontrolní komise, člen jiného voleného orgánu, pokud je zřízen a prokurista družstevní záložny. Za pracovníka družstevní záložny se považuje osoba v pracovním nebo obdobném poměru k družstevní záložně nebo fyzická osoba, jež je členem družstevní záložny, která na základě pověření nebo jiného než pracovněprávního vztahu vykonává pro družstevní záložnu soustavnou či příležitostnou činnost, kterou mohou standardně vykonávat osoby v pracovním nebo obdobném poměru.
  4. Při uplatňování a výkladu etického kodexu musí být brán zvláštní zřetel na to, že družstevní záložny pracují se svěřenými prostředky družstevníků a jsou povinny s nimi hospodařit obezřetně a s péčí dobrého hospodáře.

Zde naleznete celé znění etického kodexu: